Shen Huahao, M.D., Ph.D.

Position:Chair of Respiratory Medicine

Department:Respiratory Medicine

Medical School:Zhejiang University School of Medicine, China

Academic Rank:Professor, Chief Physician


Appointment

Clinical / Research Interests

The inflammatory airway diseases , especially asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Professional Highlights

Zhejiang Natural Science Award, First Prize, 2016

State Scientific and Technological Progress Award, Second Prize, 2013

Scientific and Technological Progress Award of Ministry of Education, First Prize, 2012

Zhejiang Science and Technology Award, First Prize, 2010

Zhejiang Scientific and Technological Progress Award, First Prize, 2010

Professor of Changjiang Scholars Program, Ministry of Education, China, 2008

Distinguished Young Scientist, National Natural Science Foundation of China, 2008

Distinguished Respiratory Doctor, Chinese Medical Doctor Association, China, 2007

Zhejiang Scientific and Technological Progress Award, Second Prize, 2005

Award of National Excellent Medical Worker, National Health Commission of China, 2004

Zhejiang Scientific and Technological Progress Award, Third Prize, 2002

Zhejiang Scientific and Technological Progress Award, Third Prize, 1997

Zhejiang Scientific and Technological Progress Award, Third Prize, 1992

Professional Appointments

Editor, Chinese Journal of Tuberculosis and Respirology

Editor, Chinese Journal of Emergency Medicine

Editor, Chinese Journal of Practical Medicine

Stand Editor, Chinese Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Editor, Chinese Journal of New Drug and Clinic

Standing Editor, Journal of International Respirology

Editor, Chest-Chinese

Editor, Theory and Practice of Internal Medicine

Corresponding Editor, Chinese Medical Journal-English

Editor, Journal of Zhejiang University

Editor, Zhejiang Medicine


Education Experience

Research Summary

Essential role of eosinophil in asthma and its regulation mechanisms

Role and molecular mechanisms of BCG vaccination in prevention of asthma

Role of SHP2 in asthma pathogenesis and underlying molecular mechanisms

Regulation of Th17 and neutrophilic inflammation in severe asthma and COPD

Role of autophagy in the pathogenesis of COPD and asthma

Publications

Jie-Sen Zhou#, Zhou-Yang Li #, Xu-Chen Xu, Yun Zhao, Yong Wang, Hai-Pin Chen, Min Zhang, Yin-Fang Wu, Tian-Wen Lai, Chun-Hong Di, Ling-Ling Dong, Juan Liu, Nan-Xia Xuan, Chen Zhu, Yan-Ping Wu, Hua-Qiong Huang, Fu-Gui Yan, Wen Hua, Yi Wang, Wei-Ning Xiong, Hui Qiu, Tao Chen, Dong Weng, Hui-Ping Li, Xiaobo Zhou, Lie Wang, Fang Liu, Xin Lin, Song-Min Ying, Wen Li, Mitsuru Imamura, Mary E. Choi, Martin R. Stampfli, *Augustine M.K. Choi, * Zhi-Hua Chen, *Hua-Hao Shen. Cigarette smoke-initiated autoimmunity facilitates sensitization to elastin-induced COPD-like pathologies in mice. European Respiratory Journal. 2020 May 4. pii: 2000404.

Xia Y#, Jin R, Zhao J, Li W, *Shen H. Risk of COVID-19 for patients with cancer. Lancet Oncol. 2020 Apr;21(4):e180. 

Madiha Zahra Syeda#, Liujian Ouyang#, Zhihua Chen, *Songmin Ying, *Huahao Shen. Travel Restriction Confines COVID-19 Outbreak. Science. 06 Mar 2020:eaba9757.

Yang Xia#, Lexin Xia, Rui Jin, Qin Li, Wen Li, *Huahao Shen. Tracing the Causes of Improved Disease Outcomes of COVID-19 in Zhejiang.  BMJ. 2020 Feb 27;368:m792. doi: 10.1136/bmj.m792.
Wu YF#, Li ZY, Dong LL, Li WJ, Wu YP, Wang J, Chen HP, Liu HW, Li M, Jin CL, Huang HQ, Ying SM, Li W, *Shen HH, * Chen ZH. Inactivation of MTOR promotes autophagy-mediated epithelial injury in particulate matter-induced airway inflammation. Autophagy. 2020 Mar;16(3):435-450. 

*Huag, Kewu, *Yang, Ting, *Xu, Jianying, *Yang, Lan, *Zhao, Jianping, *Zhang, Xiangyan, *Bai, Chunxue, *Kang, Jian, *Ran, Pixin, *Shen, Huahao, * Wen, Fuqiang, *Chen, Yahong, *Sun, Tieying, *Shan, Guangliang, *Lin, Yingxiang,  *Xu, Guodong,  *Wu, Sinan,  Wang, Chaolong, Wang, Ruiying, Shi, Zhihong,  Xu, Yongjian,  Ye, Xianwei, Song, Yuanlin, Wang, Qiuyue, Zhou, Yumin, Li, Wen,  Ding, Liren, Wan, Chun, Yao, Wanzhen,  Guo, Yanfei,  Xiao, Fei, Lu, Yong,  Peng, Xiaoxia, Zhang, Biao,  Xiao, Dan,  Wang, Zuomin, Chen, Zhengming,  Bu, Xiaoning,  Zhang, Hong, Zhang, Xiaolei,  An, Li, Zhang, Shu, Zhu, Jianguo, Cao, Zhixin, Zhan, Qingyuan,  Yang, Yuanhua, Liang, Lirong, Tong, Xunliang,  Dai, Huaping, Cao, Bin, Wu, Tangchun, Chung, Kian Fan, He, Jiang, Wang, Chen. Prevalence, risk factors, and management of asthma in China: a national cross-sectional study. Lancet. 2019 Aug 3;394(10196):407-418.

Xia Y, Xia L, *Shen H. SMART in the Management of Patients With Persistent Asthma. JAMA. 2018 Sep 4;320(9):933-934. 

Tian B-P#, Li F, Li R, Hu X, Lai T-W, Lu J, Zhao Y, Du Y, Liang Z, Zhu C, Shao W, Li W, Chen Z-H, Sun X, Chen X, *Ying S, *Ling D, *Shen H. Nanoformulated ABT-199 to effectively target Bcl-2 at mitochondrial membrane alleviates airway inflammation by inducing apoptosis, Biomaterials. 2019 Feb;192:429-439. doi: 10.1016/j.biomaterials.2018.06.020. Epub 2018 Jun 18. 

*Chen Wang, *Jianying Xu, *Lan Yang, *Yongjian Xu, *Xiangyan Zhang, *Chunxue Bai, *Jian Kang, *Pixin Ran,*Huahao Shen, *Fuqiang Wen, *Kewu Huang, *Wanzhen Yao, *Tieying Sun, *Guangliang Shan, *Ting Yang, *Yingxiang Lin, *Sinan Wu, *Jianguo Zhu, Ruiying Wang, Zhihong Shi, Jianping Zhao, Xianwei Ye, Yuanlin Song, Qiuyue Wang, Yumin Zhou, Liren Ding, Ting Yang, Yahong Chen, Yanfei Guo, Fei Xiao, Yong Lu, Xiaoxia Peng, Biao Zhang, Dan Xiao, Chung-Shiuan Chen, Zuomin Wang, Hong Zhang, Xiaoning Bu, Xiaolei Zhang, Li An, Shu Zhang, Zhixin Cao, Qingyuan Zhan, Yuanhua Yang, Bin Cao, Huaping Dai, Lirong Liang, Jiang He, China Pulmonary Health Study Group. Prevalence and risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in China (the China Pulmonary Health [CPH]study):a national cross-sectional study. Lancet. 2018 Apr 28;391(10131):1706-1717.

Lai Tianwen; Tian Baoping; Cao Chao; Hu Yue; Zhou Jie-Sen; Wang Yong; Wu Yanping; Li Zhou-Yang; Xu Xu-Chen; Zhang Min; Xu Feng; Cao Yuan; Chen Min; Wu Dong; Wu Bin; Dong Chen; Li Wen; Ying Songmin; Chen Zhihua; *Shen Huahao. HDAC2 suppresses IL17A-mediated airway remodeling in human and experimental modeling of COPD. Chest. 2018 Apr;153(4):863-875.

Yang Xia, Wen Li, *Huahao Shen. Mepolizumab for Eosinophilic COPD. N Engl J Med. 2018 Feb 15;378(7):680-1. doi: 10.1056/NEJMc1715454. No abstract available. 
Zhang C, Yi W, Li F, Du X, Wang H, Wu P, Peng C, Luo M, Hua W, Wong CC, Lee JJ, Li W, Chen Z, *Ying S, *Ju Z, *Shen HH. Eosinophil-derived CCL-6 Impairs Hematopoietic Stem Cell Homeostasis. Cell Research. 2018 Mar;28(3):323-335. 

Baoping Tian, Lixia Xia, Zhengqiang Bao, Hao Zhang, Zhiwei Xu, Yuanyuan Mao, Luanqing Che, Chao Cao, Jinkai Liu, Zhihua Chen, Wen Li, *Songmin Ying, *Huahao Shen. Bcl-2 inhibitor reduce steroid insensitive airway inflammation. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2017 Aug;140(2):418-430. doi: 10.1016/j.jaci.2016.11.027. Epub 2016 Dec 31. 

Yang Xia, Chao Cao, Wen Li, *Huahao Shen. Severe asthma and asthma-chronic obstructive pulmonary disease syndrome. Lancet. 2016 Dec 3; 388(10061):2741-2742. 

Chao Cao, Wen Li, *Huahao Shen. Randomized Trial of Reduced-Nicotine Standards for Cigarettes. N Engl J Med. 2016, 374(4):394-395.

Yue Hu, Jian Lou, Yuan-Yuan Mao, Tian-Wen Lai, Li-Yao Liu, Chen Zhu, Chao Zhang, Juan Liu, Yu-Yan Li, Fan Zhang, Wen Li, Song-Min Ying, Zhi-Hua Chen, *Hua-Hao Shen. Activation of MTOR in pulmonary epithelium promotes LPS-induced acute lung injury. Autophagy. 2016 Dec;12(12):2286-2299. Epub 2016 Sep 22.

Zhi-Hua Chen , Yin-Fang Wu, Ping-Li Wang, Yan-Ping Wu, Zhou-Yang Li, Yun Zhao, Jie-Sen Zhou, Chen Zhu, Chao Cao, Yuan-Yuan Mao, Feng Xu, Bei-Bei Wang, Stephania A Cormier, Song-Min Ying, Wen Li, *Hua-Hao Shen.  Autophagy Is Essential for Ultrafine Particle-Induced Inflammation and Mucus Hyperproduction in Airway Epithelium. Autophagy.  2016;12(2):297-311. 

Current Program

Functions and molecular mechanisms of targeting inflammatory cell apoptosis and ferroptosis in regulating acute or chronic lung injury. Funding Source: National Natrual Science Fundation of China
Key signaling pathways of inflammation in acute lung injury. Funding Source: National Natrual Science Fundation of China.

Molecular mechanisms of eosinophils in regulation of chronic airway inflammation and pulmonary cancer. Funding Source: National Natrual Science Fundation of China.

Molecular Mechanisms of HDAC2 and Inflammasomes in Synergistic Regulation of Th17 and Neutrophilic Inflammation in Chronic Airway Diseases. Funding Source: National Natrual Science Fundation of China.

BCG Induced Th1 Cells Reside in Distant Lymph Nodes and Protect against Asthma via the IFN-γ/STAT1/CXCR3 Axis. Funding Source: National Natrual Science Fundation of China.

Establishment of the Prevention and Therapy Systems for Chronic Airway Diseases. Funding Source: National Health Commission of China.

Construction of the Clinical Appraisal Technology Platform for New Drugs in Respiratory Infectious Diseases. Funding Source: Major Project of  National Science and Technology Fundation.

Molecular Mechanisms of and Therapeutic Strategies for Asthma. Funding Source: Distinguished Young Scientist Program, National Natrual Science Fundation of China.

Molecular Mechanisms of Phosphotase SHP2 in Lung Injury and Abnormal Repair. Funding Source: National Program on Key Basic Research Project (973 Program).

Development of Polypeptides Derived from Chemokine-like Factor 1 as Potential New Drugs. Funding Source: National High-tech R&D Program of China (863 Program).

Role of TLR4-PKC-Duox1 Signaling Pathway in Regulation of PA-LPS Induced MUC5AC Expression. Funding Source: General Program, National Natrual Science Fundation of China.

The National Key Role of Chinese Herbs in the Stepped Therapeutic Strategies for Asthma. Funding Source: National Key Technology R&D Program.

Multiple and Short-Interval Neonatal BCG Vaccinations in Prevention of Asthma and Tuberculosis. Funding Source: Key and Major Program, Zhejiang Province.

Study of Eotaxin-CCR3 Pathway in Asthma Pathogenesis. Funding Source:  General Program, National Natrual Science Fundation of China.

Multiple Neonatal BCG Vaccinations in Prevention of Asthma. Funding Source: National Health Commission of China.

Expression, Regulation and Intervention of Surface Hematopoiesis Factors on Bone Marrow Eosinophil Progenitors from Asthma. Funding Source: Key Program, National Natrual Science Fundation of China.

Research and Development of Eosinophil Antagonists in Asthma Therapy. Funding Source: Key and Major Program, Zhejiang Province.

Find People

Search by Family Name

Find A Department

Search by Departments