Gao Feng, M.D.

Department:Cardiology

Medical School:Zhejiang University School of Medicine, China

Academic Rank:Associate Chief Physician


Appointment

Clinical / Research Interests

Ischaemic heart disease, hypertension, heart failure, cardiac angiography, percutaneous coronary intervention, especial complex lesion such as bifurcation lesion, CTO, etc.

Professional Highlights

Professional Appointments

Education Experience

Research Summary

Publications

Xian-bao Liu, Yu-xin He, Chun-hui Liu, Li-han Wang, Feng Gao, Lei Yu, Ai-qiang Dong, Min-jian Kong, Ji-fang Chen, Yong Xu, Qi-jing Zhou, Min Yan, Jian-an Wang. First-in-man implantation of the retrievable and repositionable VenusA-Plus valve. World J Emerg Med. 2018; 9(1): 64–66.21:04 2020-11-16.

Liu X, He Y, Zhu Q, Gao F, He W, Yu L, Zhou Q, Kong M, Wang J. Supra-annular structure assessment for self-expanding transcatheter heart valve size selection in patients with bicuspid aortic valve. Catheter Cardiovasc Interv. 2018 Apr 1;91(5):986-994.

Xin-yang Hu, Wen-xia Wang, Min-jia Yu, Xian-bao Liu, Rong-rong Wu, Feng Gao, Xin Huang, Jiang Cao, Xiao-jie Xie, Jian-an Wang J. Tongxinluo promotes mesenchymal stem cell tube formation in vitro. Zhejiang Univ Sci B. 2011; 12(8): 644–651.

Feng Gao, Xin-yang Hu, Xiao-jie Xie, Qi-yuan Xu, Ya-ping Wang, Xian-bao Liu, Mei-xiang Xiang, Yong Sun, Jian-an Wang. Heat shock protein 90 protects rat mesenchymal stem cells against hypoxia and serum deprivation-induced apoptosis via the PI3K/Akt and ERK1/2 pathways. J Zhejiang Univ Sci B. 2010 Aug; 11(8): 608–617.


Current Program

Find People

Search by Family Name

Find A Department

Search by Departments